Privacybeleid

Philips’Toneel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Philips’Toneel  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Philips’Toneel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens worden door Philips’Toneel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • T.b.v. het kunnen versturen van mailings aan relaties van Philips’Toneel;
 • T.b.v. het kunnen aanbieden van een reserveringstool voor toneelvoorstellingen;
 • Voor het kunnen innen van cursusgeld.

Daarnaast worden persoonsgegevens van onze leden  door Philips’Toneel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Om contact met het lid te kunnen opnemen;
 • T.b.v. het versturen van informatie over bijeenkomsten en andere activiteiten;
 • Voor het bijhouden van een ledenadministratie;
 • Voor het kunnen innen van contributies;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Voor het plaatsen van foto- en filmmateriaal met betrekking tot de voorstelling op de website en op facebook;

Grondslag voor deze persoonsgegevens van leden is dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor o.a. de ledenadministratie van Philips’Toneel en verantwoording aan de subsidieverstrekker.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Philips’Toneel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Inschrijfdatum;

Bij het plaatsen van een reservering voor één van de voorstellingen worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

 • Naam;
 • Telefoonnummer (niet verplicht);
 • E-mailadres;

Foto- en videomateriaal

Tijdens repetities en tijdens voorstellingen worden foto- en video-opnames maakt. Bij het aangaan van het lidmaatschap en initieel voor lopende lidmaatschappen wordt éénmalig toestemming gevraagd voor het gebruiken van eerder genoemd materiaal ten behoeve van Public Relations op de website en de facebookpagina.

Verstrekking aan derden

Wij geven foto’s van voorstellingen alleen aan derden na toestemming van de betrokkenen en alleen met PR als doelstelling. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Philips ‘Toneel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Philips’Toneel  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Philips’Toneel  neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van Philip’Toneel.

Per mail: secretaris@philipstoneel.nl

Per post: Philips’Toneel

             T.a.v. secretaris

             Lindenlaan 1B

             5616NL  Eindhoven

Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van Philip’Toneel behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Check daarom regelmatig dit beleid om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

Datum laatste wijziging: Versie 2 dd. 13-11-2018

Hartelijk welkom!